top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava yhdistys

Nimi: Boston Promenade-yhdistys ry

Y-tunnus: 1524567-6

Osoite: Vaasankatu 10

Postinumero: 00500

Postitoimipaikka: HELSINKI

Sähköpostiosoite: pj@bostonpromenade.com

1.1 Rekisterin yhteyshenkilö

Antti Merisalo

Osoite: Vaasankatu 10

Postinumero: 00500

Postitoimipaikka: HELSINKI

Sähköpostiosoite: pj@bostonpromenade.com

2. Rekisten käyttötarkoitus

 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kommunikoida Boston Promenade -yhdistys ry:lle  (myöhemmin ”Yhdistys") saapuvien yhteydenottopyyntöjen yhteyshenkilöiden (rekisteröityjen) kanssa. Henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen tietosuojalainsäädäntöön.

Henkilötietojen käsittely Yhdistyksessämme on ehdottoman luottamuksellista.

3. Rekisterin nimi

Henkilötietorekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Tiedot ovat sähköisiä tallenteita.

Yhdistyksen jäsenten nimet, yhdistyksen entisten jäsenten nimet, yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, yhdistyksen jäsenten valokuvat.

Henkilötietorekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoja: nimi ja sähköpostiosoite. Mahdollisesti rekisteri voi sisältää myös muita henkilötietoja, kuten puhelinnumero tai osoite, mikäli yhteydenottaja on viestissään nämä tiedot Yhdistykselle antanut.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Google Analytics -analytiikkatyökalun antamat tiedot sivustokävijöistä

Yhteydenottopyynnön Yhdistykselle lähettänyt yhteyshenkilö

5.1 Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan

talousalueen ulkopuolelle

6.1 Google

Yhdistys saa käyttää kommunikoinnissaan ja tietojenkäsittelyssään Googlen pilvipalveluita (esim. Gmail, Drive, Docs, Sheets). Pilvipalveluihin ladattavissa dokumenteissa lukee rekisteröitävän 4. kohdassa lueteltuja henkilötietoja. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yhdistyksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Yhdistyksen nykyiset ja entiset jäsenet: Henkilötiedot säilytetään nettisivuilla ja mikäli asianomainen haluaa henkilötietonsa poistettavaksi on hänen otettava yhteyttä Boston Promenade-yhdistys ry:n jäseniin. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Sivustokävijöiden yhteydenotot: henkilötietoja säilytetään 2 vuotta yhteydenottovuoden päättymisestä lukien.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia rekisterissä olevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Yhdistys toteuttaa asianmukaiset organisatoriset ja tietotekniset toimenpiteet henkilötietojen käsittelytoimintojen yhteydessä erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksilta suojautumiseksi.

Yhdistys käyttää Googlen tuotteissa vahvaa salasanaa. Lisäksi Yhdistys saa heti ilmoituksen, mikäli yhtiön Google-tilillä havaitaan epäilyttävää toimintaa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Rekisterinpitäjänä Yhdistyksen on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei.  Rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista rekisteröidylle pyydettäessä myös sähköisessä muodossa.

 

10.2 Henkilötietojen oikaiseminen ja poistaminen

Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Havaitun virheellisen tiedon Yhdistys voi korjata saatuaan oikean tiedon rekisteröitävältä tai muusta luotettavasta lähteestä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot poistetuksi rekisteristä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttäessä.

10.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä säädettyjen edellytysten täyttyessä.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

10.4 Oikeus peruuttaa antamansa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tai muuttaa antamaansa suostumusta milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

10.5 Automaattinen päätöksenteko

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia, tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, tai jos päätös on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa lainsäädännössä.

 

Yhdistys ei harjoita toiminnassaan automaattista päätöksentekoa.

10.6 Henkilön oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada suostumuksensa tai rekisterinpitäjän kanssa olevan sopimuksen perusteella käsitellyt henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

10.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi), jos Yhdistys ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.8 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.

bottom of page